گزارشات مالی

ردیف عنوان زمان انتشار دانلود
ردیف عنوان زمان انتشار دانلود
1 صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29 1402/02/10
2 صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 1400/06/31 1402/02/10
3 گزارش تفسیری منتهی به 1400/12/29 1402/02/10
4 گزارش کنترلهای داخلی منتهی به 1400/12/29 1402/02/10
5 زمانبندی پرداخت سود سهام 1400 1402/02/10
6 گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به 29 اسفند 1400 1402/02/10
ردیف عنوان زمان انتشار دانلود
1 گزارش تفسیری میاندوره ای 1401/06/31 1402/02/10
2 صورتهای مالی منتهی به 1401/10/30 1402/06/26
3 گزارش تفسیری منتهی به 1401/10/30 1402/06/26
4 زمانبندی پرداخت سود 1402/06/26
5 گزارش کنترلهای داخلی 1402/06/26
6 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1401/06/31 1402/06/26
ردیف عنوان زمان انتشار دانلود
1 گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 تیرماه 1402 1403/02/18
2 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی برای دوره مالی میانه 6 ماهه منتهی به 31 تیرماه 1402 1403/02/18